Tulorekisteri kokemuksia

Tulorekisteri toi vuoden alusta merkittäviä muutoksia palkka- ja matkaennakoiden sekä matkakorvausten viranomaisilmoitteluun ja käsittelyyn yrityksissä. Lisäksi pelkkiä luontaisetuja nauttivien tulonsaajien luontaisedut on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain. Tämä koskee käytännössä etenkin monia ammatinharjoittajia ja henkilöyhtiöitä.

Tulorekisterin näkökulmasta palkkaennakoita ei ole enää olemassa, vaan kyseessä on normaali palkanmaksu, koska palkkaennakosta on toimitettava ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut ennakon maksupäivänä. Kaikki maksetut palkat euromäärästä riippumatta on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Yritykset eivät voi enää pitää yllä esimerkiksi sellaista palkkaennakkokäytäntöä, jossa kuun puolivälissä maksetaan kaikille työntekijöille nettopalkkaennakko, joka sitten vähennetään kuun lopussa varsinaisessa palkanlaskennassa.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat pitää myös ilmoittaa tulorekisteriin aina maksupäivää seuraavan viiden päivän sisällä.

Luontaisedut, kuten puhelin-, auto-, autotalli-, asunto- tai työsuhdematkalippu, ilmoitetaan tulorekisteriin nautintaperiaatteen mukaisesti. Etu on sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut tulonsaajan käytettävissä. Myös pelkkiä luontaisetuja saavien tulonsaajien luontaisedut on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Sen vuoksi niidenkin yrittäjäasiakkaiden, jotka eivät nosta palkkaa yrityksestään joutuvat ilmoittamaan luontaisetujen ja matkakorvausten määrän tulorekisteriin.

Osa palkkailmoituksista menee palkkaohjelmista suoraan tulorekisteriin, mutta osa näistäkin voi jäädä virheisiin. Näiden korjaamiseen / ilmoittamiseen tuhrautuu helposti tunti jos toinenkin.

Tulorekisteri vaikuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kassahallintaan.

Aiemmin yritys sai itse valita TyEL-maksu kuukautensa: yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä tasatakseen kuluja esimerkiksi hiljaisten kuukausien osalta. Nyt yritykset eivät voi valita maksukuukautta, vaan se muodostuu suoraan tulorekisteriin tehtyjen ansioilmoitusten perusteella.

TyEL-vakuutusmaksu tulee hyvinkin nopeasti, ennen lasku tuli yritykseen kerran kuukaudesta ja nyt jokaisesta tulorekisteriin ilmoitetusta palkasta ym. tulee oma lasku jossain yrityksissä jopa neljä kertaa kuukaudessa. Tämä lisää kustannuksia kun käsiteltävänä oli ennen yksi lasku ja nyt useampi. Kerran kuukaudessa maksettava palkka tulee varmasti yleistymään.

Muista:

Palkkatietoilmoitukset aina viiden kalenteripäivän kuluessa

Työnantajan erillisilmoitus aina seuraavan kuun 5. päivä

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tulorekisteri kokemuksia

Tulorekisteri tulee 2019

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan vielä nykymenettelyllä vuodelta 2018 jokaiselle viranomaiselle erikseen

Tulotiedot kannattaa antaa mahdollisimman kattavasti

Tulorekisteri mahdollistaa monta asiaa. Jokainen työnantaja tekee itse ratkaisunsa tulorekisterin hyödyntämisen laajuudesta ja sen vaikutuksista omaan arkeen.

Tulorekisteri mahdollistaa monta asiaa. Jokainen työnantaja tekee itse ratkaisunsa tulorekisterin hyödyntämisen laajuudesta ja sen vaikutuksista omaan arkeen. Tulorekisteriin tiedot voi ilmoittaa minimivaatimusten mukaisesti vain pakolliset tiedot antaen. Työnantajan näkökulmasta mahdollisimman kattavien tietojen antaminen palkanmaksun yhteydessä voi olla tarkoituksenmukaisin vaihtoehto,  koska se vähentää jälkikäteen tehtävää selvitystyötä.  Työnantajan tulisi kuitenkin arvioida, mikä on paras ratkaisu omassa tilanteessa.

Tulorekisterin vapaaehtoiset tiedot eli ns. täydentävät tiedot ovat tietoja, jotka nykyisin tulee antaa pyydettäessä. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa etuuspäätöksiin, asiakasmaksujen määräämiseen ja korvauskäsittelyyn. Työnantajan hakemat etuudet kuormittavat työnantajaa luonnollisesti suoraan, kun taas työntekijän hakemat etuudet kuormittavat työnantajaa epäsuorasti, kun työntekijä pyytää tarvittaessa työnantajalta palkkalaskelman tai etuuden myöntäjä pyytää lisäselvityksiä. Kun työnantaja antaa täydentävät tiedot välittömästi palkan maksun yhteydessä, ajassa taaksepäin tehtävät ja manuaaliset selvittelytyöt vähenevät.

 

 

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tulorekisteri tulee 2019

Mikä on tosite?

Tosite on liiketapahtuman todistusaineisto, josta ilmenee liiketapahtuman tietosisältö. Tositteita ovat esimerkiksi kuitit, laskut, tapahtumat tiliotteella.

Toisinaan tositetta tulee täydentää. Esimerkiksi pelkkä ravintolakuitti ei kelpaa sellaisenaan kirjanpitoon, vaikka kyse olisikin vähennyskelpoisesta kulusta. Edustuskulutositteessa (asiakkaalle tarjottu lounas/iltama.) tai neuvottelukuluissa tulee ilmetä ketkä ja miksi olivat kestittävänä.

Tositteen merkintöjen on oltava selkeitä, pysyvällä tavalla tehtyjä ja niin yksikäsitteisiä ja yksiselitteisiä, että selviää, minkälainen liiketapahtuma on kyseessä ja että tositteen tietosisällön perusteella on mahdollista laatia liiketapahtuman kirjanpitomerkintä. Tositteiden pitää olla alkuperäisiä, kirjanpitovelvolliselle osoitettuja, luettavia ja tositteen antajan nimellä ja osoitteella varustettuja. Tosite voidaan muuttaa toiseen muotoon kirjanpidon laatimista varten, esimerkiksi paperilasku pdf-kuvaksi tai käteiskuitti valokuvaksi – yhtä kaikki menetelmän on oltava sellainen, että ne voidaan liittää kirjanpidon osaksi.

Tosite voi siis olla sähköinen tai paperia. Tosite voi muodostua yhdestä tai useammasta osasta.

Tositeaineistoa ovat tiedostot tai kopiot yrityksen lähettämistä laskuista, kassakoneen tarkkailunauhat, yritykselle osoitetut, hyväksytyt verkkolaskut, alkuperäiset paperiset tai skannatut ostolaskut, tavaran toimituksiin liittyvät asiakirjat: rahtikirjat ja lähetteet, pankin tiliotteet ja tiliotteisiin liittyvät erillisaineistot.

Jos yrityksen pankkitililtä tehdään käteisnostoja kirjanpitäjä tarvitsee tositetiedon siitä, mihin tarkoitukseen nosto on tehty. Erityisesti silloin, kun kirjanpitovelvollisen kirjanpidon hoito on annettu tilitoimistolle, on olennaisen tai poikkeuksellisen liiketapahtuman todentavaan tositteeseen perusteltua liittää kirjanpitovelvollisen hyväksyntä.

Lämpökirjoitintekniikalla tulostettu ”haaleneva” kuitti ei kelpaa kirjanpitoon. Tällaisesta tositteesta on otettava valokopio, valokuva tai liikkeestä on pyydettävä säilyvällä tavalla kirjoitettu kuittijäljennös.” (Kirjanpidon ABC, Taloushallintoliitto. 2016.)

https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc-mita-jokaisen-tulisi-tietaa-kirjanpidosta/tosite

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Mikä on tosite?